(C) SERVICOM

 

.: Statut

S T A T U T

Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Politechnice Wrocławskiej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1.1. Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Wrocławskiej - w skrócie ZNP - jest dobrowolną i samorządną organizacją zawodową pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Wrocławskiej.

Art.1.2.  ZNP w Politechnice Wrocławskiej jest zakładową organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych i prawa pracy. Współpracuje z innymi zawiązkami zawodowymi, zwłaszcza uczestniczy w pracach Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie, na zasadach określonych w Statucie i przepisach prawa.

Art.2. ZNP posiada osobowość prawną. ZNP działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie.

Art.3. Siedzibą władz i organów ZNP jest miasto Wrocław.

Art.4. Terenem działania ZNP w PWr. jest Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym zwana dalej Uczelnią.

 

II. CELE I ZADANIA ZNP

Art.5. ZNP jest rzecznikiem interesów oraz broni praw i godności pracowników, emerytów i rencistów, występuje wobec właściwych organów władzy i administracji państwowej oraz samorządów w sprawie aktów prawnych określających prawa i obowiązki pracowników oraz warunki pracy i płac, uzgadnia warunki pracy i płacy, kontroluje przestrzeganie praworządności i ustawodawstwa pracy, współdziała z organami władzy i administracji państwowej w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, rozwija wszechstronną działalność zmierzającą do podniesienia rangi społecznej nauczyciela akademickiego i pracownika nauki. W szczególności :

 1. dąży do systematycznej poprawy sytuacji materialnej i socjalnej członków ZNP: pracowników, emerytów i rencistów oraz członków czasowo pozostających bez pracy; troszczy się o ich sprawy bytowe oraz udziela im pomocy w dochodzeniu należnych uprawnień i świadczeń;
 2. współdziała z odpowiednimi władzami oraz z instytucjami służby zdrowia w celu zapewnienia opieki lekarskiej, organizowania różnych form rehabilitacji zdrowotnej i zawodowej;
 3. kontroluje warunki pracy, stan bhp, przeciwdziała wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
 4. działa na rzecz polepszenia warunków mieszkaniowych;
 5. rozwija różne formy samopomocy koleżeńskiej, nadzoruje społecznie Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową;
 6. podejmuje wysiłki na rzecz stałego rozszerzania udziału swych członków i ich rodzin we wszystkich formach świadczeń socjalnych; współdecyduje w sprawach gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów;
 7. otacza opieką emerytów i rencistów będących jego członkami;
 8. udziela członkom pomocy w postaci zasiłków statutowych i zapomóg, otacza opieką wdowy i sieroty po zmarłych członkach, w miarę możliwości udziela finansowej pomocy dzieciom członków, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 9. prowadzi działalność na rzecz zwiększenia udziału członków ZNP i członków ich rodzin w imprezach kulturalnych i wczasowo-turystycznych.

Art.6. ZNP aktywnie uczestniczy w kształtowaniu szkolnictwa wyższego i nauki polskiej, w tym celu  w szczególności:

 1. współdziała w określaniu polityki w dziedzinie szkolnictwa wyższego i nauki, planów ich rozwoju i związanych z nimi nakładów;
 2. dąży do kształtowania etyki zawodowej nauczyciela akademickiego i pracownika nauki oraz przestrzegania jej zasad przez członków;
 3. dąży do nieskrępowanego rozwoju myśli twórczej i wymiany poglądów oraz do prowadzenia badań naukowych służących postępowi społecznemu;
 4. troszczy się o podnoszenie poziomu szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania, szczególną troską otacza twórcze poszukiwania pracowników szkolnictwa wyższego i nauki zmierzające do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej i naukowej;
 5. domaga się zapewnienia szkołom wyższym, instytucjom naukowym i pracownikom, odpowiedniego do ich zadań wyposażenia w środki dydaktyczne, urządzenia, pomoce i sprzęt;
 6. dąży do umocnienia i pogłębienia zasad wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności człowieka;
 7. szczególną wagę przywiązuje do spraw kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników, działa na rzecz kształtowania warunków niezbędnych do systematycznego podnoszenia poziomu ich kwalifikacji zawodowych;
 8. prowadzi wśród członków działalność wychowawczą, kształtuje i umacnia ich poczucie odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, upowszechnia idee patriotyzmu i współpracy między- narodowej oraz kształtuje postawy aktywnego działania dla dobra Ojczyzny.

Art.7. ZNP:

 1. zawiera zgodnie z prawem umowy i porozumienia z organami Uczelni oraz uczestniczy w zawieraniu umów i porozumień dotyczących pracowników, emerytów i rencistów z organami państwowymi, a także kontroluje ich przestrzeganie i realizację;
 2. podejmuje wspólne działania z innymi związkami zawodowymi mające na celu obronę i reprezentowanie interesów pracowników oraz prawidłowe funkcjonowanie Uczelni;
 3. działa na rzecz jedności celów ruchu zawodowego w Polsce i podejmuje współpracę międzyzwiązkową; w szczególności zawiera porozumienia z innymi związkami oraz może przystępować do ogólnokrajowych organizacji związkowych;
 4. działa na rzecz umocnienia międzynarodowej solidarności pracowników szkolnictwa wyższego i nauki, realizuje zasady międzynarodowej karty pracownika nauki, podejmując współpracę z zagranicznymi organizacjami związkowymi działającymi w szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności zawiera porozumienia o współpracy i wymianie doświadczeń oraz o wymianie wczasowo-turystycznej i kulturalnej.

Art.8.

1. Dla osiągnięcia swych celów ZNP stosuje następujące środki i formy działania:

 1. opracowuje, publikuje oraz przedkłada właściwym władzom projekty regulacji prawnych, wnioski i opinie w sprawach szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i wychowania oraz w sprawach dotyczących warunków pracy i bytu pracowników;
 2. negocjuje z organami władzy i administracji projekty i propozycje dotyczące płac, warunków pracy, sytuacji socjalnej i statusu prawnego pracowników, opiniuje projekty aktów prawnych i decyzji z tego zakresu oraz współdziała przy ich opracowaniu;
 3. pośredniczy w rozstrzyganiu sporów między pracownikami a zakładem pracy;
 4. za pośrednictwem środków masowego przekazu informuje opinię publiczną o swoim stanowisku w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników;
 5. prowadzi analizy kosztów utrzymania, płac i warunków pracy;
 6. udziela członkom pomocy organizacyjnej i ochrony prawnej;
 7. wyraża sprzeciw wobec decyzji kierownictwa pracy naruszających podstawowe interesy oraz prawa pracownicze i związkowe;
 8. dąży wszelkimi środkami prawnymi do zapewnienia możliwości podjęcia pracy na poprzednim lub równorzędnym stanowisku członkom, którzy zakończyli pełnienie funkcji związkowej z wyboru i występują o powrót do zawodu;
 9. organizuje turystyczno-krajoznawcze wycieczki i inne formy wypoczynku;

2. ZNP stosuje wszelkie prawnie dozwolone środki urzeczywistniania swych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw o związkach zawodowych i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

III. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.9.

 1. Członkiem ZNP może zostać każdy pracownik Politechniki Wrocławskiej.
 2. Członkiem ZNP może zostać również emeryt i rencista, który był zatrudniony bezpośrednio przed przejściem na emeryturę w Politechnice Wrocławskiej lub był członkiem ZNP w Politechnice Wrocławskiej przed przejściem na emeryturę lub rentę.
 3. Członkostwo w ZNP wyklucza przynależność do innego związku zawodowego z wyjątkiem przynależności do Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie.
 4. Członkowie ZNP pozostający przez okres do trzech miesięcy bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, zachowują nadal członkostwo ZNP z przynależnością do dotychczasowych ogniw organizacyjnych.

Art.10.

 1. Członkostwo ZNP nabywa się przez złożenie w Radzie Zakładowej pisemnej deklaracji przystąpienia do ZNP wg wzoru ustalonego uchwałą Rady Zakładowej.
 2. Dowodem przynależności do ZNP jest ważna legitymacja członkowska, której wzór ustalany jest uchwałą Rady Zakładowej. Legitymacja członkowska traci swoją ważność w przypadku utraty członkostwa w ZNP.
 3. Staż związkowy liczy się od daty złożenia w Radzie Zakładowej deklaracji członkowskiej pod warunkiem systematycznego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) ZNP.
 4. Członkowie: odbywający zasadniczą służbę wojskową, pozostający w okresie trzech miesięcy bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, korzystający z urlopu wychowawczego i nie pobierający w okresie jego trwania zasiłku wychowawczego lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia za pracę, korzystający z urlopu bezpłatnego otrzymanego w związku z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom do lat 7-miu lub dzieciom specjalnej troski, są zwolnieni za te okresy od opłacania składek członkowskich, zachowując ciągłość stażu związkowego.
 5. Członkowie po osiągnięciu wieku 80 lat i mający co najmniej 3 letni staż członkowski, zaliczony bezpośrednio przedtem, są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, zachowując wszelkie uprawnienia członka.

Art.11.

1. Do stażu związkowego zalicza się także następujące okresy:

 1. okres przynależności do ZNP lub innego związku zawodowego do grudnia 1981 r.;
 2. okres przynależności do innego związku zawodowego w Uczelni lub innym zakładzie pracy bezpośrednio przed przystąpieniem do ZNP;
 3. okres służbowego pobytu za granicą oraz okres pozostawania na urlopie bezpłatnym, pod warunkiem systematycznego opłacania składek członkowskich za powyższe okresy wg zasad ustalonych przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) ZNP w wysokości obliczonej od wynagrodzenia jakie otrzymywałby jako pracownik.

2.Za zgodą Rady Zakładowej członek może zachować ciągłość przynależności do ZNP za okres niezawinionej przez siebie przerwy w opłacaniu składek członkowskich dłuższy niż 3 miesiące, po opłaceniu przez członka składek członkowskich za cały okres przerwy w wysokości obliczonej od aktualnego wynagrodzenia za pracę (emerytury lub renty).

Art.12. Utrata członkostwa następuje w wyniku:

 1. rozwiązania stosunku pracy z Politechniką Wrocławską, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 9. ust. 4.;
 2. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z ZNP;
 3. skreślenia z listy członków ZNP z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez kolejne trzy miesiące, po przeprowadzeniu z członkiem rozmowy lub pisemnym uprzedzeniu go o statutowych konsekwencjach zalegania z opłatą składek członkowskich;
 4. wykluczenia z ZNP na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego lub uchwały Konferencji Delegatów.

Art.13. Członek ZNP ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów kolegialnych ZNP, na zasadach wynikających ze Statutu;
 2. oceniać działalność członków władz i organów kolegialnych ZNP;
 3. zgłaszać wnioski i opinie w sprawie działalności ZNP;
 4. występować z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie członków władz i organów kolegialnych ZNP;
 5. uczestniczyć w zebraniach związkowych, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby;
 6. korzystać z urządzeń socjalnych, kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji ZNP, z jego pomocy organizacyjnej, prawnej oraz wszystkich świadczeń na zasadach przewidzianych Statutem i regulaminami;
 7. otrzymywać zasiłki w przypadku urodzenia dziecka, zgonu członka rodziny i przejścia na emeryturę lub rentę; w razie zgonu członka związku zasiłek otrzymuje rodzina;
 8. zwracać się do władz i organów wykonawczych ZNP we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i życia, szczególnie w sprawie obrony swoich interesów i praw.

Art.14. Członek ZNP jest obowiązany:

 1. przestrzegać Statutu i uchwał władz ZNP;
 2. uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań związku oraz uchwał władz związkowych;
 3. przestrzegać zasad etyki zawodowej i obowiązków pracowniczych;
 4. przestrzegać zasad współżycia społecznego;
 5. regularnie opłacać składki członkowskie.

Art.15. Za szczególnie aktywną działalność związkową, społeczną i zawodową członek ZNP, w tym także emeryt lub rencista, może być wyróżniony Złotą Odznaką ZNP lub inną formą uznania oraz przedstawiony do odznaczeń lub nagród państwowych, resortowych, regionalnych i uczelnianych.

Art.16.

1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, obowiązującego prawa, etyki zawodowej lub zasad współżycia społecznego, Sąd Koleżeński może stosować następujące środki oddziaływania:

 1. upomnienie;
 2. naganę;
 3. naganę z ostrzeżeniem zawieszenia w prawach członkowskich;
 4. czasowe zawieszenie w prawach członkowskich;
 5. wykluczenie z ZNP.

2. Uchwała o zastosowaniu wobec członka środków wymienionych w ust. 1 powinna być podjęta w jego obecności; jeżeli mimo zawiadomienia członek bez uzasadnionych przyczyn nie zgłosi się - uchwała może zapaść w jego nieobecności; od uchwały w sprawie zawieszenia w prawach członkowskich lub wykluczenia z ZNP zainteresowany może odwołać się do Konferencji Delegatów w terminie jednego miesiąca od zawiadomienia go o uchwale Sądu Koleżeńskiego.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I ORGANY ZNP

Art.17. ZNP jest zorganizowany na zasadach demokratycznych. Delegaci na Konferencję Delegatów, organy wykonawcze wszystkich szczebli, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński:

 1. pochodzą z wyborów;
 2. są wybierane w głosowaniu tajnym;
 3. we wszystkich sprawach związkowych odpowiadają przed członkami ZNP, w których imieniu sprawują mandaty przedstawicielskie;
 4. mogą być odwoływane w całości lub części przez to samo gremium, które dokonało ich wyboru oraz w tym samym trybie.

Art.18.

1. Władzami związkowymi są Walne Zebranie członków (Konferencja Delegatów) ZNP oraz Walne Zebrania członków ogniw związkowych, które:

 1. wybierają i odwołują zgodnie ze statutem organy wykonawcze wszystkich szczebli, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński;
 2. wybierają i odwołują w oddzielnym głosowaniu delegatów na Konferencję Delegatów, prezesa Rady Zakładowej, przewodniczącego Rady Oddziałowej lub męża zaufania Grupy Związkowej oraz przewodniczącego Sekcji Emerytów i Rencistów.

2. Delegaci wybrani na Konferencję Delegatów zachowują swoje mandaty w okresie całej kadencji, o ile nie zostaną odwołani przez wyborców lub nie nastąpi wygaśnięcie mandatu, przewidziane w art. 26. ust.6.

Art.19. W ZNP obowiązuje następująca struktura władz i organów wykonawczych:

 1. Walne Zebranie Członków (Konferencja Delegatów) ZNP - Rada Zakładowa;
 2. Walne Zebranie członków oddziałowej organizacji związkowej - Rada Oddziałowa;
 3. Walne Zebranie członków grupy związkowej - mąż zaufania;
 4. Walne Zebranie członków Sekcji Emerytów i Rencistów - Zarząd Sekcji E. i R.

Art. 20.

 1. Organy wykonawcze władz związkowych reprezentują władze związkowe w okresach między Walnymi Zebraniami członków (Konferencjami Delegatów).
 2. Kadencja organów wykonawczych, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.
 3. Liczbę członków organów wykonawczych, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określa władza związkowa, która wybiera członków danego organu kolegialnego.
 4. Jeżeli w czasie trwania kadencji skład osobowy organu kolegialnego zmniejszy się o 1/4 jego członków, zostaje on uzupełniony o kolejne osoby z listy wyborczej, które uzyskały wymaganą ordynacją wyborczą liczbę głosów a jeżeli osób takich brak przeprowadza się wybory uzupełniające.

Art.21. Organy wykonawcze, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński konstytuują się w głosowaniu tajnym bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wyborów.

Art.22. W posiedzeniach władz i organów wykonawczych mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.

Art.23. Organy wykonawcze:

 1. reprezentują interesy i prawa członków wobec władz państwowych, samorządowych i uczelnianych odpowiedniego szczebla;
 2. utrzymują ścisłą więź z członkami ZNP, zasięgają ich opinii przed zajęciem stanowiska w ważnych sprawach pracowniczych, socjalnych i związkowych;
 3. inspirują i koordynują działalność członków w ogniwach związkowych;
 4. realizują zadania wynikające ze Statutu oraz uchwał władz związkowych i instancji związkowych wyższego szczebla;
 5. składają członkom sprawozdania ze swej działalności co najmniej raz w roku.

Art.24.

 1. Wszystkie uchwały podejmowane na Konferencjach Delegatów i Walnych Zebraniach oraz na posiedzeniach organów kolegialnych wymagają uzyskania zwykłej większości głosów osób uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych członków (delegatów), o ile Statut nie przewiduje inaczej. W zawiadomieniu o terminie i porządku obrad Konferencji Delegatów, Walnych Zebrań i zebrań organów kolegialnych można wyznaczyć odbycie konferencji lub zebrania w drugim terminie. Drugi termin powinien być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 15. minut i nie później niż w ciągu 14. dni. Konferencja Delegatów, Walne Zebranie i zebranie organu kolegialnego zwołane w drugim terminie są prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. 
 2. Uchwały organów kolegialnych mogą być uchylone lub zawieszone przez władze lub instancje nadrzędne, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami Statutu i uchwałami władz związkowych.

Art.25. Członek pełniący funkcję kierowniczą w organach administracji Politechniki Wrocławskiej, nie może jednocześnie być członkiem organów kolegialnych tego samego lub niższego szczebla; członek taki może jednak by wybrany do organu kolegialnego i pełnić w nim funkcję z wyboru pod warunkiem zrezygnowania z zajmowanej funkcji kierowniczej.

Art.26.

1. Członkowie wybrani do organów wykonawczych, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odpowiadają za realizację zadań statutowych, są zobowiązani do wykonywania przydzielonych im obowiązków.

2. Członkowie organów kolegialnych są obowiązani reprezentować godnie interesy swego środowiska, utrzymywać z tym środowiskiem kontakt i informować je o działalności danych organów.

3. Członkowie reprezentujący władzę związkową lub organ kolegialny na zewnątrz, są obowiązani zajmować stanowisko ustalone kolegialnie przez te władze i organy; nie mogą przekraczać danych im pełnomocnictw.

4. Członek organu kolegialnego może być zawieszony w funkcji w razie działania niezgodnego ze Statutem, naruszenia obowiązujących uchwał związkowych, popełnienia czynu nieetycznego lub zawiedzenia w inny sposób zaufania wyborców.

5. Do zawieszenia członka organu kolegialnego niezbędna jest uchwała organu kolegialnego podjęta większością 2/3 głosów jego członków; organ ten jest zobowiązany niezwłocznie przedstawić władzy związkowej danego szczebla wniosek o odwołanie członka; zawieszenie jest nieskuteczne w przypadku oddalenia takiego wniosku.

6. Mandat delegata bądź członka organu kolegialnego wygasa przed upływem kadencji w przypadku :

 1. rezygnacji z pełnienia funkcji;
 2. wystąpienia lub wykluczenia z ZNP;
 3. rozwiązania lub połączenia ogniw związkowych uniemożliwiającego piastowanie mandatu;
 4. wyjazdu za granicę na pobyt dłuższy od 3 miesięcy;
 5. utraty praw publicznych;
 6. zmiany miejsca pracy uniemożliwiającej pełnienie dotychczasowej funkcji;
 7. powołania na stanowisko kierownicze, jeżeli pociąga to za sobą naruszenie art. 25. Statutu.

Art.27.

1. Najwyższą władzą ZNP jest walne zebranie członków, zwane dalej Walnym Zebraniem ZNP, które co najmniej raz w roku jest zwoływane przez Radę Zakładową.

2. Jeżeli liczba członków ZNP przekroczy 150, funkcję Walnego Zebrania ZNP spełnia Konferencja Delegatów ZNP.

Art.28.

1. W Konferencji Delegatów uczestniczą:

 1. delegaci wybrani w ogniwach związkowych proporcjonalnie do liczebności ich członków w liczbie nie mniejszej niż 5% i nie większej niż 30% ogółu członków, wg zasad ustalonych przez Radę Zakładową;
 2. z głosem doradczym - członkowie Rady Zakładowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, o ile nie są delegatami.

2. W Konferencji Delegatów może uczestniczyć z prawem zabierania głosu w dyskusji także każdy członek ZNP.

Art.29. 1. Walne Zebranie (Konferencja Delegatów) ZNP:

 1. ocenia działalność Rady Zakładowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 2. ustala liczebność Rady Zakładowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 3. wybiera i odwołuje w odrębnych tajnych głosowaniach: prezesa i członków Rady Zakładowej, o których mowa w art. 30 ust. 2. punkt 2 oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
 4. udziela absolutorium prezesowi i członkom Rady Zakładowej na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
 5. uchwala wytyczne do programu działania na następny okres;
 6. uchwala zmiany Statutu większością 2/3 głosów;
 7. podejmuje uchwały o przystąpieniu ZNP w PWr.do, bądź wystąpieniu z regionalnej lub ogólnokrajowej organizacji związkowej, regionalnej lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej oraz międzynarodowej organizacji związkowej większością 2/3 głosów;
 8. ustala zasady reprezentowania oraz wybiera i odwołuje przedstawicieli ZNP w PWr. w organizacjach o których mowa w art. 29.1. pkt. 7, w pracach których uczestniczy;
 9. rozpatruje odwołania ogniw związkowych od uchwał i decyzji Rady Zakładowej;
 10. określa zasady gospodarki finansowej, wysokość składki członkowskiej, zasady ustalania i wysokość innych specjalnych wpłat członkowskich, zasady wydatkowania środków na działalność statutową lub gospodarczą;
 11. podejmuje inne uchwały w sprawach dotyczących ZNP.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie (Nadzwyczajną Konferencję Delegatów) zwołuje Rada Zakładowa na wniosek: 1/3 członków ZNP lub 1/3 delegatów, albo Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku albo z własnej inicjatywy. Nadzwyczajne Walne Zebranie (Nadzwyczajna Konferencja Delegatów) ZNP zajmuje się wyłącznie sprawami, dla których zostało zwołane.

Art.30.

1. W okresie między Walnymi Zebraniami (Konferencjami Delegatów) ZNP pracą związkową kieruje Rada Zakładowa.

2. Radę Zakładową tworzą:

 1. prezes Rady Zakładowej;
 2. członkowie wybrani przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) ZNP w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) ZNP;
 3. przewodniczący oddziałowych organizacji związkowych oraz mężowie zaufania grup związkowych, o których mowa w art.34 ust. 6;
 4. dwóch przedstawicieli Sekcji Emerytów i Rencistów, o których mowa w art. 36 ust. 2;

3. Rada Zakładowa realizuje statutowe cele i zadania ZNP oraz uchwały Walnego Zebrania (Konferencji Delegatów) ZNP, a w szczególności:

 1. reprezentuje interesy pracowników, emerytów i rencistów i występuje w obronie ich praw wobec organów uczelnianych, samorządowych oraz władzy i administracji państwowej;
 2. reprezentuje ZNP w organach kolegialnych Uczelni;
 3. kontroluje przestrzeganie norm określających prawa pracowników, emerytów i rencistów oraz prawidłowość rozdziału świadczeń socjalnych;
 4. współdecyduje o podziale środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. wyraża stanowisko w sprawach dotyczących stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy i ustawą o związkach zawodowych;
 6. działa na rzecz załatwiania i eliminowania sporów i konfliktów między pracownikiem a zakładem pracy, kierując się przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego;
 7. kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. współdziała w opracowywaniu planów i programów poprawy warunków pracy i uczestniczy w kontroli ich realizacji;
 9. ustala strukturę ZNP;
 10. podejmuje inicjatywy w zakresie działalności wychowawczej i kulturalnej oraz w miarę możliwości prowadzi taką działalność;
 11. umacnia stosunki koleżeńskie w duchu współdziałania i wzajemnej pomocy;
 12. współpracuje z innymi związkami zawodowymi;
 13. współpracuje z organizacjami politycznymi i społecznymi, organami władzy i administracji państwowej oraz organami samorządowymi we wszystkich sprawach pracowniczych oraz przy rozwiązywaniu problemów dotyczących szkół wyższych i instytucji naukowych;
 14. występuje z wnioskami o nadanie Złotej Odznaki ZNP oraz wyróżnień, nagród i odznaczeń państwowych, resortowych, regionalnych i uczelnianych;
 15. zarządza majątkiem ZNP;
 16. ustala wysokości zasiłków statutowych i zapomóg losowych;
 17. powołuje przewodniczących i członków komisji problemowych oraz uchwala regulaminy ich działania;
 18. uchwala roczne plany pracy;
 19. uchwala roczne plany finansowe;
 20. przyjmuje roczne sprawozdania finansowe;
 21. reprezentuje ZNP w Politechnice Wrocławskiej w zakresie zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy.

4. Rada Zakładowa konsultuje ważniejsze zamierzenia z członkami ZNP, informuje ich o planach pracy i zamierzeniach ich realizacji oraz uchwałach i decyzjach władz i organów wykonawczych ZNP, w szczególności Rada Zakładowa składa corocznie sprawozdania ze swej działalności oraz informuje o bieżącej działalności prowadzonej dla realizacji wniosków i postulatów pracowniczych.

Art.31. W posiedzeniach Rady Zakładowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący oraz członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Art.32.

 1. Rada Zakładowa wyłania w głosowaniu tajnym ze swego grona Prezydium Rady Zakładowej, które kieruje pracą związkową w okresach między posiedzeniami Rady Zakładowej.
 2. Liczbę członków Prezydium ustala Rada Zakładowa, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
 3. Prezydium Rady Zakładowej reprezentuje Radę Zakładową, wobec władz, instytucji i organizacji, osób prawnych i fizycznych, jak również wykonuje wszelkie zadania wynikające ze statutowej działalności ZNP.
 4. Między posiedzeniami Rady Zakładowej lub jej Prezydium, Radę Zakładową reprezentują prezes wraz z wiceprezesami, którzy kierują kolegialnie pracą związkową i wykonują bieżące zadania.
 5. W posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący lub delegowany członek Komisji Rewizyjnej oraz uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele ogniw, Sekcji E.i R. oraz przewodniczący komisji problemowych, jeżeli porządek obrad przewiduje rozpatrywanie spraw związanych z ich merytoryczną działalnością.

Art.33.

1. W jednostkach organizacyjnych Uczelni zatrudniających co najmniej 10 członków Rada Zakładowa może powołać oddziałową organizację związkową.

2. Władzą oddziałowej organizacji związkowej jest walne zebranie jej członków, które zbiera się co najmniej raz w roku.

3. Do kompetencji walnego zebrania należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Rady Oddziałowej lub przewodniczącego Rady Oddziałowej oraz udzielanie im absolutorium;
 2. uchwalanie wytycznych do pracy na następny okres;
 3. wybieranie oraz odwoływanie w odrębnych tajnych głosowaniach przewodniczącego oraz członków Rady Oddziałowej;
 4. uchwalanie postulatów i wniosków pod adresem władz i organów wykonawczych ZNP;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących oddziałowej organizacji związkowej;
 6. wybieranie delegatów na Konferencję Delegatów ZNP w liczbie ustalonej przez Radę Zakładową.

4. W okresach między walnymi zebraniami oddziałowej organizacji związkowej pracą związkową kieruje wybierana w tajnym głosowaniu Rada Oddziałowa, której liczbę członków ustala walne zebranie.

5. Rady oddziałowe realizują statutowe cele i zadania ZNP oraz uchwały władz związkowych i Rady Zakładowej, a w szczególności realizują uprawnienia i obowiązki Rady Zakładowej w sprawach pracowniczych, wynikające z kodeksu pracy oraz innych ustaw i przepisów prawnych w następującym zakresie:

 1. reprezentują interesy członków ZNP oraz innych pracowników, którzy o to wystąpią, w jednostkach organizacyjnych objętych zakresem działania danej rady, a także występują w obronie ich praw;
 2. zajmują stanowisko w sprawach dotyczących stosunku pracy, wykonując w szczególności uprawnienia Rady Zakładowej wynikające z art. 38 § 1 i § 2 kodeksu pracy, za wyjątkiem zwolnień dyscyplinarnych;
 3. opiniują wnioski o nagrody i wyróżnienia, przyznawane przez kierownictwa jednostek, zgodnie z art. 107 § 1 kp;
 4. wnioskują do kierowników jednostek organizacyjnych o uznanie kary dyscyplinarnej za niebyłą zgodnie z art. 113 § 2 kp;
 5. uzgadniają plany urlopów zgodnie z art. 163 § 1 kp;
 6. podejmują działania w kierunku eliminowania i rozwiązywania sporów i konfliktów między pracownikami kierownictwem jednostek organizacyjnych;
 7. sprawują kontrolę nad przestrzeganiem w jednostce organizacyjnej przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, współdziałając w tym zakresie ze społecznym inspektorem pracy.

6. W związku z realizacją tych funkcji, rady oddziałowe są uprawnione do żądania i otrzymywania niezbędnych informacji o działalności jednostki organizacyjnej, w której działają.

7. Przewodniczący Rady Oddziałowej reprezentuje ZNP w organach kolegialnych jednostki organizacyjnej osobiście lub przez delegowanych przedstawicieli.

Art.34.

 1. W jednostkach organizacyjnych Uczelni zatrudniających co najmniej 3 członków Rada Zakładowa może tworzyć grupy związkowe, które mogą bezpośrednio podlegać Radzie Zakładowej lub być tworzone w ramach oddziałowych organizacji związkowych.
 2. Władzą grupy związkowej jest walne zebranie jej członków, które zbiera się co najmniej raz w roku.
 3. Do kompetencji walnego zebrania grupy związkowej należy wybór w tajnym głosowaniu męża zaufania i ewentualnie jego zastępcy, a także analogicznie - sprawy, o których mowa w art.33. ust.3.
 4. W okresach między walnymi zebraniami grupy związkowej pracą związkową kieruje wybierany w tajnym głosowaniu mąż zaufania.
 5. Mąż zaufania jest organizatorem pracy związkowej i łącznikiem pomiędzy grupą związkową, a odpowiednią radą.
 6. Grupa związkowa bezpośrednio podlegająca Radzie Zakładowej oraz jej mąż zaufania spełniają zadania określone w art. 33 ust. 5 i ust. 6.

Sekcja emerytów i rencistów 

Art.35.

  1. W celu zapewnienia członkom ZNP emerytom i rencistom warunków sprzyjających efektywnej pracy związkowej, niezbędnego zakresu autonomii i przedstawicielstwa we władzach i organach związkowych, reprezentacji i obrony ich interesów - w ZNP działa Sekcja Emerytów i Rencistów zwana dalej w skrócie Sekcją E.i R.  

   2. Sekcja E.i R. działa zgodnie z niniejszym Statutem.

Art.36.

1. Władzą Sekcji E.i R. jest walne zebranie jej członków, które zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Sekcja E. i R. wybiera i odwołuje na swym walnym zebraniu w głosowaniu tajnym w odrębnych głosowaniach: Przewodniczącego Zarządu Sekcji, Zarząd Sekcji oraz po dwóch swych przedstawicieli do Rady Zakładowej i Komisji Rewizyjnej.

3. Do kompetencji walnego zebrania należy także:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Zarządu Sekcji E.i R.
 2. udzielenie Zarządowi Sekcji E.i R. absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 3. uchwalenie wytycznych do planu pracy na następny okres;
 4. uchwalenie postulatów i wniosków kierowanych do Konferencji Delegatów i Rady Zakładowej;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Sekcji E.i R.;
 6. wybieranie delegatów na Konferencję Delegatów ZNP w liczbie ustalonej przez Radę Zakładową.

Art.37. Zarząd Sekcji E.i R. kieruje pracami Sekcji w okresach między Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

 1. realizuje statutowe cele i zadania ZNP oraz uchwały władz związkowych i Rady Zakładowej;
 2. przedstawia Radzie Zakładowej postulaty i opinie emerytów i rencistów;
 3. reprezentuje członków Sekcji E.i R. oraz przedstawia ich postulaty i opinie w ogólnokrajowych organizacjach związkowych;
 4. podejmuje uchwały i decyzje w sprawach Sekcji E.i R., nie zastrzeżone do kompetencji walnego zebrania Sekcji E.i R..

Art.38.

 1. Rada Zakładowa zapewnia w swym budżecie środki finansowe na działalność Sekcji E.i R..
 2. Podstawą budżetu Sekcji E.i R. są dochody ze składek członkowskich członków - emerytów i rencistów.
 3. Zarząd Sekcji E.i R. jest upoważniony do samodzielnego dysponowania przyznanymi środkami finansowymi, zgodnie z uchwalonym budżetem Sekcji E.i R. oraz regulaminem zatwierdzonym przez Radę Zakładową.

 

V. KOMISJA REWIZYJNA

Art.39.

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu (Konferencji Delegatów) ZNP na okres kadencji Rady Zakładowej.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami lub pracownikami organów wykonawczych ZNP.

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wyborów, wybierając ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art.40.

1. Do zadań i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Rady Zakładowej, Rad Oddziałowych, Zarządu Sekcji E.i R. i mężów zaufania z punktu widzenia jej zgodności ze Statutem i uchwałami władz związkowych;
 2. kontrolowanie gospodarki i finansów ZNP pod ˙względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
 3. informowanie Rady Zakładowej, Rad Oddziałowych, Zarządu Sekcji E.i R. i mężów zaufania o wynikach kontroli oraz o wnioskach i zaleceniach pokontrolnych;
 4. dokonywanie oceny projektów preliminarzy budżetowych i sprawozdań z ich realizacji;
 5. ustalanie wytycznych w sprawie działalności Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna na Walnym Zebraniu (Konferencji Delegatów) ZNP:

 1. przedstawia ocenę działalności Rady Zakładowej, Rad Oddziałowych, Zarządu Sekcji E.i R. i mężów zaufania;
 2. zgłasza wnioski o udzielenie absolutorium prezesowi Rady Zakładowej i Radzie Zakładowej;
 3. składa sprawozdanie ze swej działalności.

 

VI. SĄD KOLEŻEŃSKI

Art.41.

 1. Sąd Koleżeński rozstrzyga na wniosek członków lub organów wykonawczych ZNP wszelkie spory i zatargi między członkami ZNP oraz realizuje zadania wynikające z art. 16. ust.1.
 2. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie (Konferencję Delegatów) ZNP na okres kadencji Rady Zakładowej.
 3. Sąd Koleżeński konstytuuje się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty wyborów, wybierając ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
 5. Sąd Koleżeński składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu (Konferencji Delegatów) ZNP.

 

VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE ZNP

Art.42.

1. Majątek ZNP stanowią ruchomości, udziały, prawa, gotówka i papiery wartościowe.

2. Majątek i Fundusze ZNP w PWr. powstają:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z zapisów i darowizn;
 3. ze specjalnych wpłat członkowskich;
 4. z innych dochodów.

3. Podstawę działalności finansowej ZNP stanowi budżet uchwalany przez Radę Zakładową. Okresem budżetowym jest rok kalendarzowy.

4. Rada Zakładowa prowadzi bieżącą działalność w ramach uchwalonego budżetu oraz zawiera umowy i zaciąga zobowiązania majątkowe w sprawach nie przekraczających zwykłego zarządu.

5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Walnego Zebrania (Konferencji Delegatów) ZNP.

6. Sprawozdania z działalności finansowej ZNP są przedstawiane corocznie do zatwierdzenia Radzie Zakładowej.

7. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych ZNP uprawnieni są Prezes Rady Zakładowej i inne osoby upoważnione przez Prezydium Rady Zakładowej. Wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

8. Wystąpienie z ZNP lub utrata członkowstwa w inny sposób określony Statutem, powoduje utratę praw byłego członka do majątku ZNP i świadczeń związkowych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

Art.43.

 1. Rada Zakładowa posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem w otoku: "Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Wrocławskiej - Rada Zakładowa"; wewnątrz pieczęci umieszczony jest znaczek ZNP.
 2. W korespondencji z bankam i na dokumentach finansowych posługuje się pieczęcią sześciokątną z napisem w otoku: "Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Wrocławskiej - Rada Zakładowa".
 3. Rada Zakładowa, Zarząd Sekcji E.i R., rady oddziałowe posługują się podłużnymi pieczęciami adresowymi, których treść ustala Prezydium Rady Zakładowej ZNP.

Art.44. ZNP ma znaczek związkowy, którego wzór zgodny jest z tradycyjną odznaką ZNP.

Art.45. Do interpretacji Statutu upoważnione jest Walne Zebranie (Konferencja Delegatów) ZNP, a między zebraniami Rada Zakładowa.

Art.46. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane uchwałą Walnego Zebrania (Konferencji Delegatów) ZNP większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów.

Art.47. Rozwiązanie ZNP może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania (Konferencji Delegatów) ZNP podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów, które ustala równocześnie sposób likwidacji ZNP.

Art.48.

1.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia to jest 25.04.2006 r.

2. Traci ważność Statut ZNP w PWr.uchwalony  w dniu 31. maja 1996 roku.

 

Statut  niniejszy został zarejestrowany w KRS w dniu 2. sierpnia 2006 roku.


ostatnia zmiana: 2018-01-29 23:55:22; autor: BM

pobierz pdf | początek strony